Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình vừa xin Ủy ban Thành phố đầu tư 360 tỷ đồng để cải tạo mương Nhật Bản nhằm giải quyết ngập cho sân bay Tân Sân Nhất.
Tân Bình xin 360 tỷ đồng làm kênh chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất
Theo FBNC