(BĐT) - Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán: STK) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức cho năm tài chính 2021.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, tỷ lệ 15%. Ngày chốt danh sách là ngày 24/4. Thời gian thanh toán từ ngày 23/5.

Như vậy, với hơn 68,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi xấp xỉ 102 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngày 31/3 vừa qua, Công ty đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2022. Theo đó, Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu đạt 2.606 tỷ đồng, tăng 28% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế đạt 300 tỷ đồng, tăng 8%.

Trong quý I/2022, Công ty ước tính doanh thu đạt gần 612 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 76 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 9% so cùng kỳ. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 24% mục tiêu doanh thu và 25% mục tiêu lãi sau thuế cả năm 2022.