(BĐT) - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (UBPL) vừa gửi các cơ quan liên quan Bản rà soát quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh có mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu rõ ràng được nêu trong Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Cần có phương án xử lý các vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật đầu tư kinh doanh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước. Ảnh: Lê Tiên

Cần có phương án xử lý các vấn đề mâu thuẫn, chồng chéo pháp luật đầu tư kinh doanh phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước. Ảnh: Lê Tiên

Theo UBPL, kết quả nghiên cứu và tổng hợp ý kiến của các cơ quan cho thấy một số nội dung được nêu trong báo cáo của VCCI là có cơ sở hoặc đúng một phần, có nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan, cần được tiếp tục nghiên cứu tổng kết, đề xuất phương án xử lý phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước.

UBPL đề nghị các bộ có liên quan phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để nghiên cứu các nội dung liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường. Từ đó, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung trong các dự thảo luật sửa đổi các luật nêu trên, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

UBPL đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan khẩn trương tiến hành rà soát các nội dung liên quan đến các luật chưa được đề nghị sửa đổi, bổ sung trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội hướng xử lý phù hợp.

Các bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động rà soát các nội dung liên quan đến văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật thuộc lĩnh vực phụ trách; đề xuất hướng xử lý phù hợp báo cáo Chính phủ. Đồng thời, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, kịp thời hướng dẫn, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức thi hành các luật thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm các quy định của pháp luật được hiểu và áp dụng thống nhất.