(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông tin về việc Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Phiên họp thứ 37.
Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37. Ảnh: Lê Tiên

Thủ tướng phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư để báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 37. Ảnh: Lê Tiên

Theo nội dung phân công này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Tờ trình của Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN; Tờ trình của Chính phủ về phương án phân bổ sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018; phối hợp chuẩn bị Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi). Ngoài ra, Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chuẩn bị Báo cáo về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Báo cáo sơ kết của Chính phủ 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp.

Phiên họp thứ 37 của UBTVQH dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 20/9/2019.