(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều điểm mới.
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào phát triển doanh nghiệp lớn mạnh, đặc biệt đối với doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân. Ảnh: Gia Khoa

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào phát triển doanh nghiệp lớn mạnh, đặc biệt đối với doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả khu vực nhà nước và tư nhân. Ảnh: Gia Khoa

Theo Bộ KH&ĐT, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đã được tổ chức thực hiện và mang lại kết quả quan trọng. Song, việc triển khai cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn này vẫn còn một số hạn chế. Mô hình tăng trưởng có thay đổi song còn chậm.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, ngoài việc tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước, Kế hoạch còn đưa ra nhiệm vụ xử lý yếu kém về cấu trúc kinh tế mới bộc lộ trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đồng thời bổ sung các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh các nội dung nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 bổ sung các nội dung tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Kế hoạch nhấn mạnh đến đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ số nhằm nắm bắt được các cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và yêu cầu tạo ra kết quả đầu tư rõ nét trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Đồng thời, Kế hoạch tăng cường và tập trung vào phát triển doanh nghiệp lớn mạnh, đặc biệt đối với doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân; tăng cường hiệu quả của quá trình tổ chức thực hiện thông qua ban hành bộ chỉ tiêu giám sát quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện...