(BĐT) - Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 2/2018, có 17 tỉnh, thành phố chi vượt quỹ khám chữa bệnh dự toán trong kỳ trên 20% như: Quảng Nam 31,9%, Bình Dương là 31,8%, Cần Thơ là 31,1%, Đồng Tháp là 31,1%...

Số liệu trên Hệ thống giám định cho thấy, từ đầu năm đến ngày 21/3/2018, có 33,48 triệu lượt khám chữa bệnh;  chi phí đề nghị thanh toán là 16.462 tỷ đồng. So với cùng kỳ 2017, số lượt khám chữa bệnh tăng 14,59%; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tăng 18,69%.

Trong tháng 3/2018, toàn ngành BHXH thu 30.779 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thu 68.718 tỷ đồng, trong đó, thu BHXH là 48.209 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 3.245 tỷ đồng; thu BHYT là 17.264 tỷ đồng.

Về chi trả BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng 3 toàn ngành đã chi 17.923 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 3/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành là 68.279 tỷ đồng, trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 11.073 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 34.472 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 1.732 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 21.002 tỷ đồng (chiếm 23% tổng dự toán chi khám chữa bệnh BHYT).