(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 301 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 03/12/2015. 
 
Ngày 3/12: Có 7/301 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 3/12: Có 7/301 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 294 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 08/12/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/12/2015 đến ngày 08/12/2015, trong khi đóng thầu ngày 10/12/2015; Bộ CHQS tỉnh Hà Giang và Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (tỉnh Long An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/12/2015 đến 9 giờ ngày 15/12/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA xây dựng thành phố Bắc Ninh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) và Ban QLDA Xây dựng Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.