(BĐT) - Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, yêu cầu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, Chính phủ vừa có Nghị quyết về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đối với các sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… phục vụ phòng, chống dịch được áp dụng quy định về mua sắm tại các Điều 22 và Điều 26 Luật Đấu thầu.
Đối với các sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… phục vụ phòng, chống dịch được áp dụng quy định về mua sắm tại các Điều 22 và Điều 26 Luật Đấu thầu.

Đối với các sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… phục vụ phòng, chống dịch được áp dụng quy định về mua sắm tại các Điều 22 và Điều 26 Luật Đấu thầu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19.

Nghị quyết nêu rõ, giao Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan ban hành danh mục mua sắm tập trung đối với các sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế… phục vụ phòng, chống dịch.

Căn cứ tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, yêu cầu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, việc đầu tư, mua sắm sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế... kịp thời, hiệu quả là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong phòng, chống dịch hiện nay, được áp dụng quy định về mua sắm tại các Điều 22 và Điều 26 Luật Đấu thầu.

Bộ Y tế chủ trì, cùng các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp... dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, khẩn trương hoàn thiện cơ chế, dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế, hoàn chỉnh Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về cơ chế mua sắm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thống nhất quan điểm chỉ đạo tập trung, ưu tiên nguồn lực cao nhất có thể cho hoạt động phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Rà soát ngay và đề xuất cụ thể yêu cầu hỗ trợ về nhân lực, nhất là bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, sinh phẩm, trang thiết bị, vật tư y tế...; các địa phương khác cũng phải rà soát, thông báo về số lượng nhân lực, các loại phương tiện, thiết bị có thể chi viện, hỗ trợ…

Tập trung đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine, trong đó tăng cường tiếp cận đa dạng các nguồn vaccine để mua được nhiều vaccine nhất có thể trong thời gian sớm nhất.