Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) cho biết, 6 tháng đầu năm, MIC đạt gần 900 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 46% kế hoạch năm; lợi nhuận đạt hơn 60 tỷ đồng, hoàn thành 83,3% kế hoạch năm.
MIC lãi hơn 60 tỷ đồng

Trong cơ cấu doanh thu 6 tháng, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tăng 16,3%, doanh thu bảo hiểm tài sản kỹ thuật tăng 28,3%, doanh thu bảo hiểm con người tăng 23,6%, doanh thu bảo hiểm hàng hải tăng 38,7%, doanh thu qua các kênh: ngân hàng, quân đội, đăng kiểm tăng 4,5%. Tỷ lệ bồi thường trong kỳ là 27%, thấp hơn tỷ lệ bồi thường bình quân trên thị trường.

Theo Ban lãnh đạo MIC, kết quả kinh doanh khả quan kể trên là nhờ Công ty mở rộng mạng lưới tại Hà Nội, TP. HCM, cùng các giải pháp thúc đẩy kinh doanh, hợp tác và tăng cường bán chéo sản phẩm với ngân hàng, bán bảo hiểm xe qua trạm đăng kiểm, hợp tác với MB Capital. Bên cạnh đó, hiệu quả hoạt động đầu tư được nâng cao.

Theo ĐTCK