LICOGI 18 thoát lỗ ngoạn mục

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) có vốn điều lệ 54 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, vừa công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 31/12/2016.

Kiểm toán lưu ý, khoản hoàn nhập dự phòng phải trả 20,4 tỷ đồng cho công trình Nhà máy Điện Cao Ngạn do Công ty đã trích lập tổn thất công trình này với số dư là 20,4 tỷ đồng vì không quyết toán được với nhà thầu HPE đã bỏ về nước. Theo hướng dẫn của Đoàn kiểm tra của Cục Thuế Hà Nội, Công ty đã tạm xác định doanh thu bằng giá vốn để kê khai thuế phải nộp nên điều chỉnh các bút toán đã ghi sổ trước đây liên quan đến việc trích lập dự phòng rủi ro công trình này.

Việc hoàn nhập nói trên giúp chi phí khác giảm mạnh (âm 19,4 tỷ đồng), dẫn tới lợi nhuận khác đạt 21,5 tỷ đồng. Cả năm, Công ty đạt lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 11,6 tỷ đồng và 6,5 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư