Lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021. Để triển khai thực hiện Luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia trình Chính phủ. Hiện Dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến rộng rãi.
Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phải đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực do bộ, ngành được phân công. Ảnh: NC st
Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phải đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực do bộ, ngành được phân công. Ảnh: NC st

Mục đích xây dựng Dự thảo Nghị định nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý về xây dựng các hình thức thu thập thông tin thống kê bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định của Luật Thống kê. Khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thực hiện Nghị định số 60/2018/NĐ-CP. Xây dựng các biểu mẫu thống kê nhằm thu thập thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đây là căn cứ pháp lý để các bộ, ngành chủ động xây dựng các hình thức thu thập thông tin thống kê phục vụ biên soạn, tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Dự thảo Nghị định gồm 3 điều, quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia được xây dựng dựa trên các nguyên tắc bảo đảm đáp ứng đầy đủ thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia phải đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực do bộ, ngành được phân công, bao gồm những chỉ tiêu thống kê đã được quy định; bảo đảm tính khả thi, thống nhất; bảo đảm tính so sánh, kịp thời.

Chuyên đề