(BĐT) - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng quy định tại Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (NĐ 06).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Dự thảo, chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm theo quy định tại NĐ 06 được xác định bằng tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng và chi phí thiết bị công trình (không bao gồm phần thiết bị công nghệ của công trình) trong suất vốn đầu tư của công trình tương ứng do cơ quan có thẩm quyền công bố tại thời điểm lập kế hoạch bảo trì công trình. Dự thảo có kèm theo phụ lục hướng dẫn chi tiết cách xác định chi phí này.

Dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn phương pháp tính chi phí sửa chữa công trình định kỳ, sửa chữa công trình đột xuất; chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng, chi phí khác, chi phí quản lý bảo trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình…