Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thực hiện nhiệm vụ được giao đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên. Dự thảo đang được gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan để tiếp thu, tổng hợp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo dự thảo Quyết định, về chức năng, Hội đồng điều phối Vùng là tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, thực hiện chức năng tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, theo dõi việc thực hiện liên kết vùng, thúc đẩy phát triển vùng Tây Nguyên kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường gắn chặt với quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng điều phối Vùng sẽ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều phối, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành, địa phương thực hiện quy hoạch vùng, chiến lược, cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

Nội dung, lĩnh vực hoạt động điều phối vùng gồm: Lập kế hoạch và huy động vốn cho phát triển; Kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, có tác dụng lan tỏa, tạo ra liên kết vùng (các dự án kết nối từ 2 tỉnh trở lên, dự án kết nối hành lang vận tải quốc tế, đường sắt, đường thủy, hàng không); Công nghiệp khai thác, chế biến bauxit, alumin, công nghiệp chế biến nhôm và các sản phẩm từ nhôm; Phát triển ngành cơ khí phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông, lâm sản; Nông nghiệp hiệu quả cao, sinh thái, hữu cơ, quy mô lớn gắn với vùng chuyên canh; Dịch vụ, du lịch, logistics của Vùng; Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống, các di tích lịch sử, văn hoá các dân tộc Tây Nguyên; Phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý môi trường; Giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; Nội dung, lĩnh vực khác theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức Hội đồng điều phối Vùng bao gồm: Chủ tịch Hội đồng (Phó Thủ tướng Chính phủ); Phó Chủ tịch Thường trực (Bộ trưởng Bộ KH&ĐT); 5 Phó Chủ tịch (Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Bộ trưởng Bộ TN&MT, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc); Ủy viên Thường trực (Thứ trưởng Bộ KH&ĐT); các Ủy viên (Thứ trưởng và tương đương của các bộ và cơ quan ngang bộ; Chủ tịch UBND các tỉnh trong Vùng; các Ủy viên Hội đồng điều phối vùng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm).

Thường trực Hội đồng điều phối Vùng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Hội đồng.

Hội đồng điều phối Vùng có thể thành lập các Tổ điều phối ngành, lĩnh vực. Tổ điều phối ngành, lĩnh vực được tổ chức và hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm do Chủ tịch Hội đồng quy định.

Bộ KH&ĐT là cơ quan làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng điều phối Vùng, sử dụng bộ máy giúp việc để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng. Bộ KH&ĐT thành lập Văn phòng Hội đồng điều phối Vùng, bảo đảm đủ nhân lực (công chức kiêm nhiệm) để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc quy định bộ máy giúp việc như trên sẽ không tạo ra bộ máy mới, không tăng biên chế, đồng thời huy động sự tham gia của đội ngũ công chức có kinh nghiệm của các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng.

Chuyên đề