(BĐT) -  Ngày 13/7, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu đầu tiên để mua lại trái phiếu Chính phủ (TPCP) có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước.

Theo HNX, phiên đấu thầu được thực hiện trên hệ thống mua lại TPCP có kỳ hạn (hệ thống ABBS) do HNX xây dựng và phát triển. Tại phiên này, Kho bạc Nhà nước gọi thầu 800 tỷ đồng TPCP với kỳ hạn mua lại là 14 ngày. Phiên đấu thầu có 5 thành viên tham gia chào giá, tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng với 2 thành viên trúng thầu.

Phiên đấu thầu thành công đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa HNX và Kho bạc Nhà nước trong việc triển khai Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.

Theo HNX, Thông tư số 107/2020/TT-BTC đã mở ra cơ chế cho phép Kho bạc Nhà nước trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại TPCP trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành.