(BĐT) - Kết quả kiểm toán chuyên đề thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập, các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2016 - 2018 vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) gửi đến Quốc hội. Theo đó, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 610 tỷ đồng, bao gồm: nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) 381,7 tỷ đồng; giảm dự toán, thanh toán năm sau 222,5 tỷ đồng; các khoản giảm chi và các khoản chuyển quyết toán năm sau 4,3 tỷ đồng; hủy dự toán 2,1 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về thực hiện cơ chế tự chủ đối với các trường đại học công lập, điểm bất cập là một số văn bản hướng dẫn chưa được ban hành, xác định mức độ tự chủ chưa đúng dẫn đến việc cấp hỗ trợ (NSNN) chưa sát tình hình thu chi tài chính tại đơn vị; tình trạng thu vượt trần học phí và thu các khoản chưa có trong quy định diễn ra phổ biến.

Đối với các bệnh viện công lập, điểm hạn chế đáng chú ý là việc phân cấp quyền tự chủ tổ chức bộ máy cho các bệnh viện còn chậm, NSNN cấp cho một số bệnh viện tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động chưa phù hợp…