(BĐT) - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, rà soát các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý đã tiếp nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu tặng tính đến ngày 10/3/2017, có báo cáo gửi về Bộ trước ngày 31/3/22017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Đối với việc thanh lý xe ô tô, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra việc thanh lý xe ô tô thời gian qua của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; chỉ đạo việc thanh lý tài sản nhà nước nói chung (trong đó có xe ô tô) theo đúng quy định, trong đó lưu ý: tài sản phải đủ điều kiện thanh lý; tổ chức thực hiện thanh lý đúng thời hạn, công khai, minh bạch; việc bán đấu giá tài sản thanh lý, quản lý, sử dụng số tiền thanh lý thu được,… thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, pháp luật về bán đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan.

Sau khi hoàn thành việc thanh lý tài sản, cơ quan, đơn vị, tổ chức có tài sản thanh lý hạch toán giảm tài sản theo quy định của pháp luật về kế toán.