(BĐT) - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Nam Việt (AASCN) vừa công bố Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Cảng rau quả Việt Nam (VGP). Theo đó, AASCN đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản nợ khó đòi của VGP.
Kiểm toán ngoại trừ, lợi nhuận của Công ty Cảng rau quả giảm mạnh

Cụ thể, VGP đã không trích lập nợ khó đòi với khoản nợ của Công ty CP OTran miền Nam, tổng số tiền 32,2 tỷ đồng. Như vậy, VGP phải thực hiện trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi với giá trị 9,8 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước thuế sẽ giảm từ 20,4 tỷ đồng xuống còn 10,6 tỷ đồng (tương ứng giảm 48%), lợi nhuận sau thuế giảm từ 16,3 tỷ đồng xuống còn 8,4 tỷ đồng (tương ứng giảm 48%). 

VGP có vốn điều lệ 38,85 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác cảng, phao neo tàu, kinh doanh kho bãi, hệ thống kho lạnh và kinh doanh xuất nhập khẩu.