Thanh tra Chính phủ vừa ra thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; yêu cầu xử lý số tiền gần 4,2 tỷ đồng phát hiện qua thanh tra.
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: VTC).

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Ảnh: VTC).

Qua đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ không giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2014 là chưa chấp hành đúng quy định. Việc phê duyệt dự án “Đầu tư thí điểm phát triển và hiện đại hoá Viện Địa chất- giai đoạn 1” không phản ánh loại, cấp công trình là chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 12/2009 của Chính phủ; phê duyệt quy mô công trình dự án “Cơ sở nghiên cứu Viện Sinh học Tây Nguyên” chưa phù hợp thực tiễn.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ cũng đã giao chủ đầu tư không có chức năng chuyên môn và không đủ cán bộ có năng lực quản lý dự án đầu tư xây dựng trực tiếp quản lý dự án là không đảm bảo quy định. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư không có nội dung quy đinh về hình thức quản lý dự án là chưa đảm bảo quy định. Mặt khác, công tác thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu không nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn thanh toán cho nhà thầu theo quy định cũng là một trong các sai sót.

Khi tiến hành điều chuyển tài sản từ các đơn vị trực thuộc, Viện Hàn lâm chưa thực hiện đúng quy định tại Nghị định 52/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Thanh tra Chính phủ đánh giá, công tác chỉ đạo của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong quản lý tài chính, tài sản còn có mặt chưa đồng bộ, thiếu thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước. Công tác kiểm tra chưa thường xuyên và công tác sơ kế, tổng kết để đánh giá nhằm kịp thời chỉ ra các mặt được và những hạn chế, yếu kém để khắc phục.

Việc phối hợp thực hiện giữa các ban, viện, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong quản lý tài chính, tài sản còn chưa chặt chẽ, chưa phát huy được hiệu quả cao. Một số chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, năng lực còn hạn chế.

“Trách nhiệm về các thiếu sót, hạn chế trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao thuộc lãnh đạo Viện Hàn lâm, Ban Kế hoạch - Tài chính, các viện, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm giai đoạn 2011-2015. Trách nhiệm về các thiếu sót, hạn chế trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thuộc chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án”- kết luận nêu rõ.

Tổng Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, thống nhất phương án tiếp tục phân bổ vốn đầu tư hàng năm đảm bảo cho Viện Hàn lâm nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án phát huy được hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí…

Về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xử lý số tiền gần 4,2 tỷ đồng phát hiện qua thanh tra, gồm: Giảm trừ giá trị hợp đồng phần xây dựng của dự án Cơ sở nghiên cứu Viện Kỹ thuật nhiệt đới số tiền trên 732,2 triệu đồng; chỉ đạo các chủ đầu tư các dự án được thanh tra xử lý số tiền trên 3,46 tỷ đồng. Đồng thời Viện Hàn lâm phải chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm nêu trong kết luận. 

Theo Dân trí