(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG) thông qua phương án chi trả cổ tức của niên độ tài chính 2019 - 2020.

Theo đó, Công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 30/9/2020.

Thời gian chốt danh sách là 15/6 và thời gian hoàn thành việc chi trả dự kiến trong tháng 7/2021.

Trước đó, Công ty công bố báo cáo kiểm toán bán niên, doanh thu thuần sau soát xét đạt 19.946 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.671 tỷ đồng, tăng thêm 64 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Như vậy, với kết quả này HSG đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu, 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế niên độ tài chính 2020 - 2021.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 24,1% so với đầu niên độ kế toán lên 22.033 tỷ đồng.