Hội nghị Trung ương 13 hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

Sáng 9/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Chuyên đề