Hoàn thiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia”.
Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia được xây dựng nhằm hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số; đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu của người sử dụng thông tin thống kê. Ảnh minh họa: Tiên Giang
Cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia được xây dựng nhằm hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số; đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu của người sử dụng thông tin thống kê. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Theo đó, một trong những quan điểm xây dựng Đề án là xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) thống kê quốc gia phải đảm bảo thông tin đầy đủ, phong phú, đa dạng và chính xác, đáp ứng yêu cầu sử dụng dữ liệu thống kê ngày càng cao của xã hội.

CSDL thống kê quốc gia phải trở thành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số; đảm bảo khả năng tiếp cận dữ liệu từ Hệ thống CSDL thống kê quốc gia của tất cả những người sử dụng thông tin thống kê. Nhanh chóng thực hiện cách mạng dữ liệu, hiện đại hóa công tác thống kê nhằm nâng cao vị trí của thống kê Việt Nam trên thế giới, góp phần để Việt Nam đẩy nhanh quá trình hội nhập quốc tế một cách toàn diện.

Về yêu cầu kỹ thuật đối với Hệ thống, theo Dự thảo, Hệ thống CSDL thống kê quốc gia là nơi tập hợp toàn bộ dữ liệu thống kê trong cả nước, bảo đảm tính thống nhất dữ liệu; phải có khả năng sẵn sàng cao, bảo đảm hoạt động liên tục và ổn định, đáp ứng yêu cầu của người dùng 24/7, có cơ chế sao lưu dữ liệu một cách an toàn, có khả năng bảo đảm an toàn an ninh thông tin, an ninh mạng; hệ thống được triển khai theo hướng dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu tích hợp và cập nhật, có khả năng mở rộng trong tương lai.

Về tổ chức triển khai, Dự thảo Quyết định nêu: Hệ thống CSDL thống kê quốc gia phải có tính khả thi, Hệ thống được xây dựng và phát triển phải phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng, nguồn lực, đặc thù, năng lực của từng bộ, ngành, địa phương…

Chuyên đề