Hoàn thiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể 2021 - 2030

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện Dự thảo Báo cáo định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) giai đoạn 2021 - 2030; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược.
Một trong những định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là khuyến khích các hợp tác xã hình thành chuỗi giá trị, liên kết với doanh nghiệp. Ảnh: Huyền Trang
Một trong những định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã là khuyến khích các hợp tác xã hình thành chuỗi giá trị, liên kết với doanh nghiệp. Ảnh: Huyền Trang

Mục tiêu của Chiến lược là phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của KTTT, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Định hướng của Chiến lược là khuyến khích phát triển KTTT trên các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, mọi vùng lãnh thổ; mở rộng quy mô thành viên; ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh. HTX tập trung vào các dịch vụ phục vụ thành viên, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, liên kết với doanh nghiệp...

Những giải pháp mà Chiến lược đưa ra là đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX; phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của thành viên trong HTX; vận động thành viên HTX góp vốn và nâng mức vốn góp; vận động HTX thu hút thêm thành viên mới; quan tâm phát triển cả HTX nông nghiệp và phi nông nghiệp; đồng thời tập trung ưu tiên bố trí và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước trong việc hỗ trợ các tổ chức KTTT, HTX; nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, cải thiện tiềm lực tài chính và quy mô cho HTX.

Chuyên đề