HĐND TP. Hà Nội xem xét 42 nội dung tại kỳ họp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kỳ họp HĐND TP. Hà Nội cuối năm được tổ chức từ ngày 5 - 9/12/2022 với 42 nội dung gồm: Xem xét các báo cáo thường lệ và báo cáo chuyên đề; xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết thường lệ và chuyên đề.
Kỳ họp HĐND TP. Hà Nội cuối năm được tổ chức từ ngày 5 - 9/12/2022 với 42 nội dung. Ảnh: Internet
Kỳ họp HĐND TP. Hà Nội cuối năm được tổ chức từ ngày 5 - 9/12/2022 với 42 nội dung. Ảnh: Internet

Chiều 11/10, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo dự kiến, Kỳ họp được tổ chức từ ngày 5 - 9/12/2022 với 42 nội dung gồm: Xem xét các báo cáo thường lệ và báo cáo chuyên đề; xem xét tờ trình, dự thảo nghị quyết thường lệ và chuyên đề.

Cụ thể, các báo cáo thường lệ gồm: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2023 của TP. Hà Nội; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách của TP. Hà Nội năm 2022 - dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của TP. Hà Nội; Báo cáo hoạt động của HĐND Thành phố năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023…

2 báo cáo chuyên đề gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và một số nội dung hoàn thiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023 - 2025 của TP. Hà Nội.

HĐND Thành phố xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết thường lệ như: Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố năm 2023; về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp thành phố); về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước của Thành phố năm 2021; về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2023; về danh mục các dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023 TP. Hà Nội…

HĐND Thành phố cũng xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề. Trong đó, 5 nghị quyết chuyên đề không phải là nghị quyết quy phạm pháp luật: Phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố; kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) TP. Hà Nội; quy định về đối tượng vay vốn nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội; về việc thành lập, đặt tên và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố năm 2022; về phát triển thanh niên TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Các nghị quyết chuyên đề là nghị quyết quy phạm pháp luật gồm có: Quy định cơ chế huy động và sử dụng các nguồn lực của địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn TP. Hà Nội; quy định về một số chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn TP. Hà Nội; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố - định mức phân bổ ngân sách của Thành phố giai đoạn 2023 - 2025; về xây dựng chính sách đãi ngộ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể TP. Hà Nội; quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên địa bàn Thành phố…

Ngoài các nội dung trên, các ban HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành rà soát, xem xét đối với 5 nội dung khác để trình tại kỳ họp cuối năm 2022 và các kỳ họp tiếp theo.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư