Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục di chuyển đường điện

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Tư vấn

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (giai đoạn 1)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Thông báo mời thầu của Gói thầu: Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

Tại Mục 2 Phạm vi công việc thuộc Phần II Chương V của HSMT:

Thời gian, tiến độ thực hiện: 45 ngày.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng công bố ngày 6/2/2024, ngày 16/2/2024, Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng điện có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư, Bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu của Gói thầu.

Theo Nhà thầu, tại bước đánh giá kỹ thuật, đối với tiêu chí về “sự phù hợp của kế hoạch triển khai”, Nhà thầu đề xuất tiến độ thực hiện Gói thầu (hợp đồng) là 180 ngày. Tuy nhiên, Bên mời thầu đánh giá đề xuất này không phù hợp với tiến độ thực hiện theo quy định tại Phần II Chương V của HSMT (45 ngày). Do đó, Nhà thầu đạt 0 điểm tại tiêu chí này.

Nhà thầu cho biết, đối chiếu nội thông báo mời thầu phát hành ngày 30/12/2023 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 được Bên mời thầu đăng tải theo webform trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thời gian thực hiện hợp đồng đều được quy định là 180 ngày. Căn cứ các dữ liệu trên, Nhà thầu chào thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày. Theo đó, Nhà thầu phải được chấm điểm tại nội dung này.

Ngoài ra, Nhà thầu cho biết, căn cứ biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Công ty CP Tư vấn điện Pacific cũng đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, nhưng lại được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Chuyên gia về đấu thầu cho rằng, kiến nghị của Nhà thầu là có cơ sở. Bởi theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, trường hợp có sự khác biệt giữa thông tin trong file đính kèm HSMT phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các thông tin trong webform thì thông tin trong webform là cơ sở để lập, đánh giá HSDT. Ngoài ra, Bên mời thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất của tài liệu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với tài liệu đã được phê duyệt.

Trong trường hợp tiêu chí đưa ra trong webform chưa phù hợp, khác biệt với HSMT đã được phê duyệt, Bên mời thầu phải tiến hành sửa đổi, điều chỉnh webform HSMT theo đúng quy định của pháp luật. Việc yêu cầu nhà thầu căn cứ vào file HSMT đính kèm để lập HSDT và coi đây là tiêu chí để loại nhà thầu là không đúng quy định, từ đó phát sinh nhiều hệ lụy.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Phúc đáp kiến nghị nêu trên của Nhà thầu, Bên mời thầu thừa nhận có sự mâu thuẫn, bất nhất trong thông tin mời thầu như phản ánh. Mặc dù Công ty CP Tư vấn điện Pacific đề xuất tại biên bản mở thầu thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, nhưng trong HSĐXKT, Nhà thầu kê khai là 45 ngày. Như vậy, HSĐXKT của Nhà thầu Pacific phù hợp với yêu cầu tại Chương V của HSMT (đối với nội dung giải pháp, phương pháp luận, Tổ chuyên gia đánh giá trên cơ sở file đính kèm, đồng nghĩa đánh giá nhà thầu căn cứ vào tài liệu tại Chương V).

Mặt khác, theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, nhà thầu có trách nhiệm nghiên cứu HSMT để chuẩn bị HSDT cho phù hợp. Trường hợp phát hiện HSMT có nội dung không rõ ràng, gây khó khăn trong việc chuẩn bị HSDT thì nhà thầu phải yêu cầu bên mời thầu làm rõ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tuy nhiên, Nhà thầu không có ý kiến về HSMT tại thời điểm phát hành nên kiến nghị sau khi đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu là không phù hợp.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Kết quả lựa chọn nhà thầu không thay đổi.

Theo Văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng ngày 2/5/2024, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Tư vấn điện Pacific.

Chuyên đề