Gói thầu: Xây dựng 02 trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí xung quanh tại thành phố Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, quan trắc tự động, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên

Bên mời thầu: Công ty TNHH Nguyễn Khánh

Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Liên danh Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Reeco - Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Labotec - Công ty TNHH Trần Uy (Liên danh Reeco - Labotec - Trần Uy) là nhà thầu tham dự Gói thầu nêu trên. Nhà thầu bị kết luận không đạt, do đề xuất hàng hóa không được công bố là sử dụng các thiết bị đo theo Danh mục các phương pháp và thiết bị quan trắc tương đương do Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (US EPA) công bố; không thể hiện giải pháp kỹ thuật quy trình lắp đặt hàng hóa và thi công nhà trạm cho thiết bị trong hệ thống theo yêu cầu phạm vi công việc trong Mẫu số 01A về hàng hóa của HSMT (trang 143/148 đến 148/148 Thuyết minh kỹ thuật); không có thuyết minh về cán bộ phụ trách thi công cài đặt, kết nối dữ liệu.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 20/12/2023, Liên danh Reeco - Labotec - Trần Uy có đơn kiến nghị gửi Chủ đầu tư. Theo Liên danh, chính động thái kiên quyết bảo lưu tiêu chuẩn kỹ thuật trong HSMT đã dẫn đến bất cập trong đánh giá HSDT. Tại HSDT, Liên danh đề xuất máy phân tích đa chỉ tiêu SO2, NO2, O3, hãng sản xuất: Cerex Monitoring Solutions, xuất xứ: Mỹ (được đánh giá là tương đương với thiết bị của hãng OPSIS). Tuy nhiên, khi đánh giá, Bên mời thầu tự cho mình quyền sử dụng Danh mục các phương pháp và thiết bị quan trắc do US EPA công bố để làm cơ sở loại Nhà thầu. Trong khi đó, Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT chỉ quy định “thiết bị và phương pháp tương đương được US EPA công bố”, chứ không yêu cầu phải theo EPA cụ thể nào.

Nhà thầu cho rằng, việc Bên mời thầu tự tiện áp dụng một tài liệu cụ thể của US EPA (do Bên mời thầu muốn), mà không phải là tài liệu khác cũng của US EPA (có tới hàng triệu tài liệu) hoặc quy định của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT làm cơ sở pháp lý áp dụng trong đánh giá kỹ thuật là không tuân thủ pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan.

Nhà thầu cũng khẳng định đã thể hiện giải pháp kỹ thuật, quy trình lắp đặt hàng hóa và thi công nhà trạm cho thiết bị trong hệ thống theo yêu cầu phạm vi công việc. Ngoài ra, Nhà thầu cho rằng, đã cung cấp đầy đủ sơ đồ và thuyết minh phù hợp về tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh chi tiết sơ đồ tổ chức nhân sự.

Nhà thầu kiến nghị Chủ đầu tư xem xét hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu nêu trên, đồng thời tổ chức đánh giá, thẩm định lại HSDT của các nhà thầu liên quan theo các yêu cầu và chỉ dẫn, các quy định nêu trong HSMT và Luật Đấu thầu.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre trả lời Nhà thầu như sau:

Về nội dung Bên mời thầu đã tự áp dụng một tài liệu của US EPA theo ý chủ quan của Bên mời thầu để đánh giá không đạt, loại HSĐXKT của Nhà thầu: Bên mời thầu cho biết, danh sách các phương pháp tham chiếu được chỉ định và phương pháp tương đương đã công bố theo Luật và Quy định của Liên bang và của EPA là hợp pháp tại Hoa Kỳ và Việt Nam, phù hợp với tính chất Gói thầu và Thông tư 10/2021/TT-BTNMT. Hàng hóa thiết bị của hãng Cerex không có tên trong danh sách công bố theo Tiêu đề 40, Phần 53 của Bộ luật Liên bang của US EPA thuộc phiên bản đã cập nhật mới nhất ngày 15/12/2023. Do đó, hàng hóa hãng sản xuất Cerex được Nhà thầu dùng để dự thầu không đạt yêu cầu của HSMT.

Về nội dung “Nhà thầu chưa thể hiện giải pháp kỹ thuật quy trình lắp đặt hàng hóa và thi công nhà trạm cho thiết bị trong hệ thống theo yêu cầu phạm vi công việc trong Mẫu 01A về hàng hóa của E-HSMT”: Trang 123/148 đến 148/148 trong “Thuyết minh và Tuyên bố chào thầu đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật” và toàn bộ HSĐXKT của Nhà thầu đã đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoàn toàn không có nội dung thuyết minh giải pháp kỹ thuật, quy trình lắp đặt hàng hóa theo yêu cầu của HSMT. Do đó, tiêu chí này không đạt yêu cầu của HSMT.

Về nội dung “Nhà thầu không có thuyết minh về cán bộ phụ trách thi công cài đặt, kết nối dữ liệu theo yêu cầu của HSMT”: Chủ đầu tư ghi nhận và xem xét lại nội dung này, tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến kết quả đã đánh giá của HSĐXKT, do Nhà thầu đã không đạt yêu cầu của HSMT tại các mục nêu trên.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 271/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 về việc giải quyết kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, hủy thầu Gói thầu Xây dựng 02 trạm quan trắc tự động, liên tục môi trường không khí xung quanh tại thành phố Bến Tre. Lý do hủy thầu: HSMT đối với đấu thầu rộng rãi qua mạng có nhiều tiêu chí không tuân thủ quy định về đấu thầu và quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan; nhiều tiêu chí chưa rõ ràng; thiết kế chi tiết và dự toán chưa phù hợp với nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt; chưa đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong đấu thầu (khoản 3 Điều 17 Luật Đấu thầu).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đối với các tồn tại, hạn chế trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Đồng thời, UBND Tỉnh yêu cầu xem xét lại hợp đồng, xử lý trách nhiệm đối với đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và đơn vị tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu theo hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan. Không xem xét áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn đối với Công ty TNHH Nguyễn Khánh do có nhiều sai sót trong quá trình lập HSMT và đánh giá HSDT.

Chuyên đề