Gói thầu Tư vấn giám sát trồng rừng tại Quảng Nam: Yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang kiểm điểm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong quá trình thực hiện Gói thầu Tư vấn giám sát thi công công trình trồng rừng thay thế, do nhà thầu không đáp ứng năng lực theo hợp đồng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) đã tự ý chấm dứt hợp đồng, ký hợp đồng với nhà thầu khác nhưng không báo cáo cấp có thẩm quyền.
Rừng tại huyện Nam Giang (Quảng Nam)
Rừng tại huyện Nam Giang (Quảng Nam)

UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý thực hiện Gói thầu Tư vấn giám sát thi công công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác thực hiện trong năm 2020 thuộc Dự án Trồng rừng thay thế do ban này làm chủ đầu tư. Nguyên nhân là Ban chưa tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm và ký kết hợp đồng với nhà thầu mới.

Đồng thời, Ban chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn giám sát được ký kết tại Hợp đồng số 05/2022/HĐ-TVGS ngày 11/4/2022. Trường hợp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm theo quy định, Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng, xác định phần khối lượng công việc còn lại của hợp đồng, đề xuất hình thành gói thầu mới và triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, đảm bảo công khai, minh bạch trên cơ sở đảm bảo chất lượng, tiến độ của Gói thầu.

Dự án Trồng rừng thay thế được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 3158/QĐ-UBND ngày 12/11/2020. Sau đó, Chủ đầu tư đã tiến hành chỉ định thầu, ký hợp đồng Gói thầu Tư vấn giám sát thi công công trình với Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ nông lâm nghiệp Vĩnh Phát. Tuy nhiên, đến ngày 4/3/2022, tại Quyết định số 46a/QĐ-BQL, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang đã thanh lý hợp đồng với nhà thầu này do không bố trí nhân sự giám sát thi công và xin chấm dứt hợp đồng.

Theo quy định, trường hợp quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, lựa chọn nhà thầu thay thế để tiếp tục thực hiện gói thầu thì chủ đầu tư phải báo cáo cấp thẩm quyền cho ý kiến bằng văn bản đồng ý hoặc không đồng ý. Tuy nhiên, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang đã bỏ qua quy trình này, ngày 11/4/2023 tiếp tục ký hợp đồng (Hợp đồng số 05/2022/HĐ-TVGS) với Công ty TNHH MTV Tư vấn và Kinh doanh nông - lâm - ngư nghiệp Phước Ngân (giá trị hợp đồng 97.709.239 đồng) để tiếp tục thực hiện phần công việc còn lại.

Với những sai phạm này, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn, giám sát Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Giang trong quá trình thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và giải quyết theo thẩm quyền, hoặc báo cáo, tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam giải quyết theo đúng quy định.

Chuyên đề