Gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của Công ty Truyền tải điện 4

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của Công ty Truyền tải điện 4

Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 4

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại điểm 4.1 Mục 4 Chương III, HSMT yêu cầu:

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Giá dự thầu của nhà thầu được tính theo mức phí bảo hiểm tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023. Trường hợp giá dự thầu của nhà thầu chào không tuân thủ quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 thì nhà thầu được đánh giá là không đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về tài chính và bị loại.

- Trường hợp có 02 nhà thầu trở lên có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) tính theo mức phí bảo hiểm quy định của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 bằng nhau thì việc xếp hạng nhà thầu được tính trên cơ sở:

Nhà thầu có doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm bình quân trong 3 năm trở lại đây (2020-2022) cao hơn thì được xếp hạng thứ nhất.

(Đối với nhà thầu liên danh, Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm được tính là tổng doanh thu của các thành viên trong liên danh)”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Nhà thầu cho rằng, với gói thầu này, việc yêu cầu chào phí theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP sẽ khiến cho các nhà thầu chào phí tại mức tối thiểu để đảm bảo mức cạnh tranh tối đa. Như vậy, trường hợp có 02 nhà thầu trở lên có giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá bằng nhau là chắc chắn xảy ra (nếu có ≥ 2 nhà thầu tham gia). Việc Chủ đầu tư xem xét tiêu chí ưu tiên là doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm bình quân trong 3 năm trở lại đây (2020-2022) cao hơn vô hình trung đã đem lại lợi thế cho 1 hoặc một số nhà thầu có tiêu chí này cao.

Ngoài ra, Nhà thầu cho rằng, quy định đối với nhà thầu liên danh, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm được tính là tổng doanh thu của các thành viên trong liên danh chưa phù hợp với các gói thầu bảo hiểm, bởi khi liên danh thực hiện hợp đồng, chỉ duy nhất công ty bảo hiểm đứng đầu là đơn vị tiếp xúc, làm việc, giải quyết bồi thường với khách hàng. Theo quy định của liên danh thì công ty bảo hiểm đứng đầu cũng là đơn vị chuyển tiền bồi thường cho người được bảo hiểm. Như vậy, việc cộng dồn năng lực của các thành viên liên danh không có ý nghĩa đối với năng lực giải quyết và thanh toán bồi thường cho khách hàng. Hơn nữa, chính việc nhiều đơn vị tham gia liên danh cũng sẽ khiến cho việc ra quyết định của công ty bảo hiểm đứng đầu bị chậm trễ do ý kiến đánh giá về tổn thất là khác nhau.

Để đảm bảo thêm quyền lợi cho khách hàng và tránh việc đưa ra tiêu chí hạn chế việc cạnh tranh bình đẳng, Nhà thầu xin đề xuất việc xếp hạng nhà thầu được tính trên cơ sở ưu tiên như sau: 1. Nhà thầu có phạm vi bảo hiểm rộng hơn sẽ được đánh giá cao hơn; 2. Nhà thầu có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao hơn. Trường hợp liên danh, ROE sẽ được tính là tổng ROE của các thành viên liên danh theo tỷ lệ tham gia.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo một chuyên gia đấu thầu, pháp luật về đấu thầu không quy định chi tiết về các tiêu chí ưu tiên trong trường hợp này, tuy nhiên, tinh thần của đấu thầu là minh bạch, cạnh tranh, công bằng và hiệu quả.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 30/11/2023, Công ty Truyền tải điện 4 trả lời thời điểm đóng thầu không thay đổi, nội dung HSMT như yêu cầu tại thông báo mời thầu đã đăng tải.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ: Không có.

Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (BHBV) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) - Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) (gọi tắt là Liên danh BHBV - PTI - BIC - BSH - VNI - ABIC).

Chuyên đề