#Bảo hiểm cháy
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

5 nhà bảo hiểm liên danh trúng gói thầu 96,8 tỷ đồng tại GENCO3

(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 3 (GENCO3) vừa lựa chọn Liên danh 5 nhà thầu thực hiện Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ năm 2021 - 2022 cho một số đơn vị thành viên với giá hơn 96,826 tỷ đồng, giảm 273,2 triệu đồng so với giá gói thầu (đạt tỷ lệ giảm giá 0,2%).