(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 7417/VPCP-KSTT gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về việc thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cập nhật dữ liệu và xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Đến nay mới có 3 bộ trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Phú An

Đến nay mới có 3 bộ trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Phú An

Theo Văn phòng Chính phủ, đến nay mới có 3 bộ trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị còn lại khẩn trương trình Thủ tướng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý và hướng dẫn thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa ngay sau khi được Thủ tướng phê duyệt.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan vào phần mềm thống kê; rà soát (quy định đang có hiệu lực thi hành và nằm trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được gửi lấy ý kiến) để công khai. Từ đó, sớm đưa cơ sở dữ liệu vào Cổng tham vấn quy định kinh doanh để vận hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.