(BĐT) - Tính đến hết tháng 5/2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 77.208 tỷ đồng, tăng 17,64% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23.890 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 53.318 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế tính đến hết tháng 5/2021 ước đạt 512.864 tỷ đồng (tăng 26,73% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 53.243 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 459.621 tỷ đồng.

Ngoài ra, tổng tài sản của toàn thị trường bảo hiểm ước đạt 628.388 tỷ đồng, tăng 23,18% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 103.603 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 524.785 tỷ đồng.