(BĐT) - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà sẽ được điều chỉnh như sau:
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Cổ phần Nhà nước nắm giữ là 229.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019, năm 2020 bán tiếp phần vốn Nhà nước còn nắm giữ tại doanh nghiệp này xuống dưới 50% vốn điều lệ.

Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 822.000 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ. Cổ phần bán đấu giá công khai: 219.768.000 cổ phần, chiếm 48,82% vốn điều lệ.