(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa công bố lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo Tổng hợp rà soát kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (TGPT CLV) đến năm 2020.
Văn bản “Tầm nhìn phát triển khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030” được đề xuất xây dựng để phù hợp hơn với thực tế và nhu cầu của mỗi nước. Ảnh: Việt Hưng

Văn bản “Tầm nhìn phát triển khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030” được đề xuất xây dựng để phù hợp hơn với thực tế và nhu cầu của mỗi nước. Ảnh: Việt Hưng

Theo Dự thảo Báo cáo, thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực TGPT CLV trong thời gian từ 2011 đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế các địa phương trong Khu vực TGPT tăng trưởng khá. Hoạt động hợp tác đầu tư giữa ba nước tiếp tục được duy trì... Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch theo hướng tương đối độc lập ở mỗi nước, không từ việc phát huy tiềm năng, lợi thế chung…

Tại Dự thảo, Bộ KH&ĐT đề xuất điều chỉnh cơ chế hợp tác hiện nay dựa trên Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực TGPT CLV sang một hình thức khác phù hợp hơn với điều kiện thực tế và nhu cầu của từng nước. Hình thức văn bản hợp tác được đề xuất là xây dựng văn bản “Tầm nhìn phát triển khu vực TGPT CLV đến năm 2030”. Nội dung chỉ bao gồm các mục tiêu, định hướng lớn mang tính chất tầm nhìn về phát triển của khu vực TGPT CLV nói chung, khu vực TGPT mỗi nước nói riêng và định hướng hợp tác của khu vực TGPT CLV đến năm 2030... Các bộ, ngành, địa phương ba nước căn cứ vào Tầm nhìn phát triển đó để đề xuất các sáng kiến hợp tác phù hợp với từng giai đoạn, trình Hội nghị Ủy ban Điều phối chung đề xuất Hội nghị cấp cao Khu vực chấp thuận để thực hiện...