(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tại Công văn số 2470/BKHĐT-QLĐT ngày 15/4/2020 về bài viết “Năng lực, kinh nghiệm: “Chốt chặn” trong nhiều cuộc thầu” đăng trên Báo Đấu thầu.

 
Đẩy mạnh truyền thông công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến đồng ý với báo cáo của Bộ KH&ĐT tại công văn nêu trên về tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu để thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Công văn số 2470/BKHĐT-QLĐT, Bộ KH&ĐT cho biết, với vai trò là cơ quan truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đấu thầu, ngày 2/3/2020, Báo Đấu thầu có bài viết “Năng lực, kinh nghiệm: “Chốt chặn” trong nhiều cuộc thầu” phản ánh tình trạng “cài cắm” tiêu chí không phù hợp về năng lực, kinh nghiệm trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Bài viết mang tính chất cảnh báo cho các chủ đầu tư, bên mời thầu khác không được đưa các yêu cầu không phù hợp, để công tác đấu thầu được cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đem lại hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, bài viết giúp các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát tại các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những tồn tại nêu trên. Đồng thời, phản ánh các nội dung này đến các cơ quan có liên quan để thực hiện việc giám sát, kiểm tra công tác đấu thầu đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý của mình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà thầu.

Bộ KH&ĐT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Báo Đấu thầu với chức năng là cơ quan báo chí của Bộ, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu cũng như tiếp tục thực hiện các bài viết, phóng sự phản ánh tình trạng tiêu cực trong công tác đấu thầu, thực hiện đúng Chỉ thị số 47 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.