Đẩy mạnh triển khai giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng cục Thuế vừa có Công điện số 01/CĐ-TCT gửi cơ quan thuế các địa phương yêu cầu thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Công điện nêu rõ, để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thuế đề nghị Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các phòng, chi cục Thuế căn cứ nội dung quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg khẩn trương thực hiện.

Theo đó, cơ quan thuế các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung chính sách giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg tới tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quy định hiện hành.

Căn cứ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất theo quy định tại Điều 4, Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg do người nộp thuế gửi đến, cơ quan thuế quản lý xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế.

Các địa phương cần tổng hợp tình hình giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh/thành phố; cập nhật thông tin giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của người nộp thuế, số tiền thuê đất phải nộp năm 2022 và điều chỉnh tiền chậm nộp tương đương (nếu có) trên hệ thống.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước có phát sinh thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tiếp theo thì thực hiện bù trả hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Chuyên đề