(BĐT) - Ngày 18/6/2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4061/VPCP-KSTT gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021, các bộ, cơ quan cần triển khai cung cấp 50% (74/148) báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Theo Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021, các bộ, cơ quan cần triển khai cung cấp 50% (74/148) báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Theo đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, kịp thời cung cấp thông tin của các bộ, cơ quan, địa phương, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và báo cáo phục vụ chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương, điện tử hóa, triển khai trên hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tích hợp, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, bảo đảm đạt tỷ lệ theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành kết nối, liên thông giữa hệ thống thông tin thống kê, hệ thống thông tin phân tích dự báo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ để cung cấp các công cụ trực quan hỗ trợ phân tích, dự báo, ra quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; tích hợp 64 chỉ tiêu kinh tế - xã hội với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo Quyết định số 293/QĐ-TTg.