(BĐT) - Ngày 21/12/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 4242/BHXH-TST gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 (Nghị định số 07) của Chính phủ.

Theo đó, để người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP kịp thời, đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan và UBND huyện triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan BHXH để cấp thẻ bảo hiểm y tế kể từ ngày 01/01/2022 theo quy định.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan, cơ quan thông tin đại chúng thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về Nghị định số 07/2021/NĐ-CP. Đặc biệt là người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế, nay không được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP để người dân hiểu, chủ động tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị các địa phương bố trí ngân sách, huy động sự hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

Theo BHXH Việt Nam, những năm qua, việc tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Trong đó, sự tăng nhanh về tỷ lệ người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, nhất là BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đã phần nào khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả thực hiện mục tiêu bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng, Nhà nước.

Theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, giai đoạn 2016 – 2020, tiêu chí chuẩn hộ nghèo đa chiều là hộ gia đình có thu nhập bình quân là 700.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên ở khu vực nông thôn; 900.000 đồng/người/tháng và và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên ở khu vực thành thị.

Giai đoạn 2022 - 2025, tiêu chí chuẩn hộ nghèo đa chiều là hội gia đình có thu nhập bình quân là 1.500.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên ở khu vực nông thôn; 2.000.000 đồng/người/tháng và và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên ở khu vực thành thị.

Thực tế hiện nay, một số địa phương đã tiến hành điều tra, rà soát và xây dựng các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo.

Tại Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo trên địa bàn dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, qua kết quả điều tra chọn mẫu tại 7 quận/huyện phục vụ xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Thành phố, dự kiến hộ nghèo khoảng 16.000 hộ, chiếm tỷ lệ 5,32%/tổng số hộ dân cư toàn Thành phố (trong đó 12.000 hộ nghèo còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 4,00%, 4.000 hộ nghèo không còn sức lao động, chiếm tỷ lệ 1,33%) ; 7.000 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,33%/tổng số hộ dân cư toàn thành phố.

Do vậy, UBND Thành phố đề xuất tổng kinh phí đảm bảo để thực hiện hỗ trợ cho các chính sách nêu trên bình quân 01 năm là 289,83 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn cho vay là 181,25 tỷ đồng, nguồn ngân sách 108,58 tỷ đồng). Tổng kinh phí cho giai đoạn 2022-2025 là 1.159,3 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn cho vay là 725,0 tỷ đồng, nguồn ngân sách 434,3 tỷ đồng).

Trong đó, số kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế dự kiến là hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ nghèo theo chuẩn thành phố, với mã đối tượng HN2; hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố trong vòng 2 năm kể từ thời điểm thoát nghèo (kể cả người thuộc hộ thoát nghèo theo chuẩn thành phố nhưng rơi vào hộ cận nghèo), với mã đối tượng gia đình GD4; hỗ trợ 90% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn thành phố, với mã đối tượng gia đình GD4.