Bộ Tài chính: Giao thống nhất một đầu mối quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Tài chính đề nghị sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, giao thống nhất một đầu mối quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí.
Hiện nay, Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, rà soát, tính toán, công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở
Hiện nay, Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, rà soát, tính toán, công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Bộ Công Thương tham gia ý kiến về đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Quan điểm nhất quán của Bộ Tài chính là cần sửa đổi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP theo hướng giao thống nhất một đầu mối về Bộ Công Thương là cơ quan quản lý ngành thực hiện nhiệm vụ về xác định giá và định mức chi phí, bao gồm nhiệm vụ tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở; điều hành và giám sát việc thực hiện trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

Cụ thể, Bộ Tài chính đề xuất giao Bộ Công Thương đảm nhận hết phần việc của Bộ Tài chính đang làm hiện nay. Bộ Tài chính chỉ thực hiện chức năng thanh, kiểm tra theo đúng quy định.

Hiện, theo quy định, Bộ Công Thương là cơ quan quản lý, cấp phép các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu; hướng dẫn thực hiện hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu; hướng dẫn thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu; bảo đảm việc cung ứng xăng dầu được ổn định, đáp ứng nhu cầu xăng dầu trên địa bàn.

Vì vậy, Bộ Công Thương có thể chủ động xác định chính xác và tính toán các yếu tố hình thành giá cơ sở và công bố điều hành; chủ động phương án điều hành trong những tình huống thiếu hụt, bất thường.

Trong khi đó, Bộ Tài chính thực hiện việc giám sát trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá, rà soát, tính toán, công bố các khoản định mức để tính giá cơ sở.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, việc giao thống nhất nhiệm vụ về giá cho Bộ Công Thương sẽ giúp cơ quan chủ trì điều hành giá nắm bắt bản chất của các yếu tố hình thành giá cơ sở để điều hành giá xăng dầu phù hợp với thực tế phát sinh, cũng như tăng cường giám sát đối với chi phí thực hiện của các thương nhân.

Việc phân tán như hiện nay làm phát sinh thêm quy trình và gây khó khăn cho cơ quan điều hành giá vì giá cơ sở là tổng hòa của các yếu tố hình thành giá, không chỉ đơn giản là việc quyết định tăng/giảm giá tại thời điểm điều hành giá.

Chuyên đề