(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định về bổ sung kinh phí cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (đợt 2).

Cụ thể, kinh phí bổ sung là 153,5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021 cho Bộ Quốc phòng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính. Trong đó, 53,5 tỷ đồng để mua sắm, hoán cải 5 xe xét nghiệm lưu động; 100 tỷ đồng để bảo đảm khám chữa bệnh, mua vật tư, thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế.

Quyết định nêu rõ Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm về chất lượng 5 xe xét nghiệm lưu động hoán cải, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chuyên môn, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán bổ sung kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định của pháp luật liên quan, đúng mục đích, đúng đối tượng, không trùng lặp, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.