(BĐT) - Thông tư số 36/2016/TT-BCT vừa được Bộ Công Thương ban hành nhằm bãi bỏ những quy định trong Thông tư 07/2012/TT-BCT về dán nhãn năng lượng.

Theo đó, sẽ áp dụng hình thức để doanh nghiệp tự công bố mức hiệu suất năng lượng và dán nhãn năng lượng trên phương tiện thiết bị sản xuất, nhập khẩu; và doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công bố và dán nhãn.

Doanh nghiệp được sử dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng một lần đối với mỗi model sản phẩm, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước cũng như các lô hàng nhập khẩu có cùng model, cùng nhà sản xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ thuật (không giới hạn thời gian hiệu lực của phiếu thử nghiệm).

Quy định mới của Bộ Công Thương cũng cho phép việc thử nghiện dán nhãn năng lượng được thực hiện bởi các tổ chức độc lập hoặc các phòng thử nghiệm của các nhà sản xuất trong và ngoài nước, không giới hạn về việc phải thử nghiệm tại các tổ chức thử nghiệm độc lập.