(BĐT) - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các vụ thuộc Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ, Cục Hàng hải, Cục Đường thủy nội địa, Cục Đường sắt, Cục Hàng không triển khai Nghị định số 56/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bộ GTVT cho biết, tại Điều 5 Nghị định số 56/2019/NĐ-CP quy định, kinh phí lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và nguồn vốn hợp pháp khác.

Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị Tổng cục Đường bộ, các cục chuyên ngành thuộc Bộ rà soát, tính toán nhu cầu vốn để triển khai, điều chỉnh các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành gửi Vụ Tài chính (Bộ GTVT) tổng hợp trong các dự toán ngân sách hàng năm làm cơ sở triển khai thực hiện.