(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá nhôm từ Trung Quốc.

Trước đó, Bộ cũng đã ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BCT ngày 20/4/2021 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo Bộ Công Thương, quy định của Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 nêu rõ, trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc một năm kể từ ngày có quyết định mới nhất về kết quả rà soát biện pháp chống bán phá giá, các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ đề nghị rà soát việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Vì vậy, trên cơ sở xem xét hồ sơ do bên liên quan nộp theo đúng quy định của pháp luật, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BCT về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm nhôm được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90 có xuất xứ từ Trung Quốc (mã vụ việc AR02.AD05).

Đặc biệt, nhằm đảm bảo lợi ích cho tất cả các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các tổ chức, cá nhân cần đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc rà soát.