(BĐT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản hướng dẫn về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ tham gia BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình thuộc xã bãi ngang.
UBND tỉnh Bến Tre hướng dẫn triển khai các giải pháp hỗ trợ tham gia BHYT

UBND tỉnh Bến Tre hướng dẫn triển khai các giải pháp hỗ trợ tham gia BHYT

Theo đó, UBND Tỉnh yêu cầu các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết để có BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, người dân thuộc xã bãi ngang theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 1590-CV/TU.

Đồng thời, tăng cường vận động xã hội hóa (tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cùng chung tay thực hiện) đồng thời vận động người dân tự mua BHYT.

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở Tài chính cân đối ngân sách nhà nước để hỗ trợ người tham gia BHYT. Khi hỗ trợ mua BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo, người dân thuộc xã bãi ngang, cần chú ý đảm bảo tính liên tục về thời gian tham gia.