Ban QLDA ĐTXD thị xã Điện Bàn thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

0:00 / 0:00
0:00
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các dự án do Ban Quản lý dự án làm Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các dự án do Ban Quản lý dự án làm Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư, như sau:

1. Tên, địa chỉ của Chủ đầu tư hoặc đại diện Chủ đầu tư:

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn.

- Địa chỉ: Số 103 đường Mẹ Thứ, Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

2. Nội dung, công việc lựa chọn đơn vị tư vấn:

- Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu. Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Giá trị hợp đồng: Theo dự toán giá gói thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tư vấn:

4.1. Đối với tổ chức: Các tổ chức có chức năng đấu thầu chuyên nghiệp; doanh nghiệp, đơn vị có chức năng hoạt động tư vấn đấu thầu theo quy định.

4.2. Đối với các nhân:

- Cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu và có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm, ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án và có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

- Cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 28/10/2022 đến hết ngày 07/11/2022 (nhận hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính của ngày làm việc).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn thông báo để các đơn vị tư vấn có nhu cầu tham gia được biết và nộp hồ sơ tham gia lựa chọn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư