Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/ cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Thông tư số 14/2020/TT-BYT, ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 05/2020/TT-BYT, ngày 01/8/2022 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021;

Căn cứ văn bản số 5888/BYT-TB-CT, ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT; Số 1672/BYT-TB-CT, ngày 01/4/2022 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 4058/QĐ-UBND, ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư nâng cấp mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái; Quyết định số 3365/QĐ-UBND, ngày 15/11/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái;

Căn cứ văn bản số 5595/SYT-KHTC, ngày 15/11/2022 của Sở Y tế về việc cung cấp cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật của trang thiết bị y tế do Ban Quản lý làm chủ đầu tư lần 3.

Trên cơ sở tiêu chuẩn định mức, cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị y tế tại văn bản số 5595/SYT-KHTC, ngày 15/11/2022 của Sở Y tế nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án ầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái (danh mục trang thiết bị, số lượng, cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu tại phụ lục đính kèm).

Các tổ chức/ cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

(1) Tên hàng hóa, ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói) các vật tư, sinh phẩm, hóa chất mà đơn vị đề xuất cung cấp (kèm theo catalogue, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chứng minh các tiêu chuẩn ISO, EC, FDA... của sản phẩm).

(2) Số lưu hành, số giấy phép nhập khẩu... (nếu có) của các hàng hóa chào hàng (kèm theo tài liệu công bố, giấy phép lưu hành, giấy phép nhập khẩu... còn hiệu lực).

(3) Phân loại (A, B, C, D) đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế (kèm theo tài liệu phân loại).

(4) Phân nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT đối với hệ thống máy chính và của các thiết bị kèm theo (nếu có) (gửi kèm theo tài liệu chứng minh phân nhóm).

(5) Giá cụ thể của hàng hóa.

(6) Thời gian bảo hành của hàng hóa.

(7) Đường link công khai giá trên cổng kê khai của Bộ Y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

(8) Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

(biểu chào có tối thiểu các nội dung theo phụ lục đính kèm).

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16h30, ngày 24/11/2022.

Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận thường trực: Ông Phan Thành Luân - SĐT: 0375.733.850.

Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file .pdf, file word hoặc excel.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Tải phụ lục đính kèm tại đây.

Chuyên đề