Ban QLDA ĐTXD các công trình DD&CN tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học ngành giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân cung cấp hàng hóa.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC, ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; Thông tư số 144/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-UBND, ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022; chuyển nguồn, sử dụng tăng thu, kết dư ngân sách cấp tỉnh năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 148/TB-UBND, ngày 05/8/2022 thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn tại cuộc họp về việc mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học của ngành giáo dục năm 2022 và tổ chức mua sắm theo phương thức tập trung tại địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2592/QĐ-UBND, ngày 09/9/2022 của UBND tỉnh về việc thí điểm giao và bổ sung nhiệm vụ mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3051/QĐ-UBND, ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo;

Trên cơ sở nhu cầu đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thông báo nhu cầu mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học ngành giáo dục của các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Danh mục trang thiết bị, số lượng, cấu hình và đặc tính kỹ thuật tối thiểu (chi tiết yêu cầu theo Phụ lục 01, 02, 03, 04 đính kèm).

Các tổ chức/cá nhân có khả năng, nhu cầu cung ứng đề nghị cung cấp các thông tin của hàng hóa nêu trên, cụ thể như sau:

(1) Tên hàng hóa, ký mã hiệu/nhãn mác sản phẩm, hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu, nước sản xuất, cấu hình, thông số kỹ thuật (bao gồm cả quy cách đóng gói).

(2) Giá cụ thể của hàng hóa.

(3) Thời gian bảo hành của hàng hóa.

(4) Hợp đồng cung cấp loại hàng hóa đơn vị chào trong vòng 12 tháng (nếu có).

(biểu chào có tối thiểu các nội dung tại Phụ lục 01, 02, 03, 04 đính kèm).

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16h30, ngày 30/10/2022.

Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh. Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận thường trực: Ông Phan Thành Luân - SĐT: 0375.733.850.

Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng + 01 USB chứa bản mềm toàn bộ tài liệu cần cung cấp nêu trên và bản chào giá bằng file pdf, word hoặc excel.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo.

Tải phụ lục đính kèm tại đây: Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4

Chuyên đề