(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đôn đốc các địa phương chưa phân bổ và văn bản gửi 42 địa phương phân bổ vốn chưa đúng quy định, đặc biệt là các dự án phân bổ không đúng đối tượng hỗ trợ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Sơ bộ rà soát báo cáo các địa phương, Bộ Tài chính cho biết, còn 16 địa phương mới phân bổ tổng số vốn theo từng chương trình mà chưa phân bổ chi tiết đến các đơn vị và chủ đầu tư. Bên cạnh đó, 12 địa phương chưa phân bổ hết số vốn được giao; 2 địa phương chưa phân bổ chi tiết theo nguồn vốn trong nước và ngoài nước; 11 địa phương chưa phân bổ vốn thu hồi ứng trước hoặc thu hồi chưa hết số vốn ứng trước; 21 địa phương chưa phân bổ vốn thực hiện các Đề án theo các quyết định của Thủ tướng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; 7 địa phương phân bổ vốn không đúng đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bố trí vốn đầu tư thực hiện các dự án duy tu, bảo dưỡng chưa đúng quy định.