Gói thầu: Thi công xây lắp công trình

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Xây lắp

Dự án Đường tránh lũ đoạn từ CK55 đi cầu Đồng Miếu

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc - xây dựng Lạc Việt

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại điểm 2.2 khoản 2 Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu:

Biểu tiến độ thi công: Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình; Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị; Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết đáp ứng tất cả các tiêu chí nêu dưới đây thì được đánh giá là Đạt:

Có Biểu tiến độ thi công chi tiết cho các hạng mục chính của công trình tương ứng với các mũi thi công. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công và đáp ứng yêu cầu. Quá trình lập biểu tiến độ có phân tích điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão...) và có biểu huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo phù hợp với biểu tiến độ thi công chi tiết.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 21/11/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam), Công ty TNHH MTV Xây dựng Tân Thanh Bi đã kiến nghị Chủ đầu tư về việc HSDT của Liên danh nhà thầu (Công ty TNHH MTV Xây dựng Tân Thanh Bi - Công ty CP Đầu tư xây dựng Nam Thịnh) không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do không có biểu tiến độ thi công cho hạng mục công việc chính là “đảm bảo giao thông” theo yêu cầu của HSMT.

Không đồng tình với lý do bị loại, trong đơn kiến nghị, Nhà thầu cho rằng, việc Tổ chuyên gia xác định công tác “đảm bảo giao thông” là hạng mục chính của công trình là không có cơ sở, bởi pháp luật về xây dựng định nghĩa hạng mục chính công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng là công trình, hạng mục có quy mô, công năng quyết định đến mục tiêu đầu tư của dự án. Mặt khác, theo quy định pháp luật về đấu thầu, với điều kiện HSDT đáp ứng cơ bản HSMT, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài liệu cần thiết trong một khoảng thời gian hợp lý để sửa chữa những điểm chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong HSDT. Liên danh cho rằng, sai sót trên không phải là sai sót trọng yếu, thuộc trường hợp được bổ sung, làm rõ HSDT.

Ngoài ra, Nhà thầu khẳng định, HSDT đã đề xuất đầy đủ các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông đối với công trình đang khai thác, khả thi và phù hợp với kế hoạch thi công tổng thể, tiến độ đề xuất và đã được Bên mời thầu chấm “đạt” tại tiêu chí này. Trong quá trình đánh giá HSDT, Bên mời thầu đã yêu cầu Nhà thầu làm rõ nhiều nội dung liên quan đến năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, song không đề cập đến việc làm rõ biểu tiến độ thi công hạng mục đảm bảo giao thông. Nhà thầu khẳng định, HSDT đáp ứng các yêu cầu của HSMT và quy định pháp luật liên quan, đồng thời kiến nghị Chủ đầu tư xem xét, đánh giá lại kết quả lựa chọn nhà thầu.

Không đồng tình với nội dung giải quyết kiến nghị của Chủ đầu tư trong văn bản trả lời ngày 4/12/2023, Nhà thầu đã có đơn kiến nghị (lần 2) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Nam đề nghị thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị theo quy định.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 4/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Phát triển quỹ đất huyện Nông Sơn có văn bản phúc đáp kiến nghị của Nhà thầu. Theo đó, Chủ đầu tư bảo lưu kết quả lựa chọn nhà thầu và cho rằng, công trình có chiều dài tuyến gần 5 km, vừa nâng cấp mở rộng, vừa xây dựng mới, nên công tác đảm bảo giao thông là hết sức quan trọng và đặc biệt cần thiết với tuyến đường đang khai thác, việc xác định công tác đảm bảo giao thông là hạng mục chính của công trình là phù hợp.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 22/12/2023, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị có báo cáo kết luận, đề nghị làm rõ, đánh giá lại về mặt kỹ thuật đối với HSDT của Nhà thầu.

Ngày 29/12/2023, UBND huyện Nông Sơn ban hành Văn bản số 2743/QĐ-UBND về việc không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Thi công xây dựng Công trình Đường tránh lũ đoạn từ CK55 đi cầu Đồng Miếu. Lý do được nêu trong Văn bản là: “HSDT của Liên danh Tân Thanh Bi - Nam Thịnh không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật do thiếu sót biểu tiến độ thi công cho hạng mục đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, HSDT của Liên danh nhà thầu có đầy đủ các bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông đối với công trình và được Bên mời thầu chấm đạt tại tiêu chí này. Đồng thời, quy định tại HSMT cũng nêu không rõ ràng đối với việc yêu cầu phải lập biểu tiến độ thi công cho hạng mục đảm bảo giao thông. Do đó, việc Bên mời thầu không xem xét hiệu quả về tài chính để yêu cầu nhà thầu làm rõ hoặc cho phép nhà thầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu cần thiết để sửa chữa những sai sót không nghiêm trọng là chưa đảm bảo quy định về làm rõ HSDT và sai sót không nghiêm trọng theo E-HSMT đã được phê duyệt và phát hành”.

Ngày 30/1/2024, Bên mời thầu phát hành Báo cáo đánh giá HSDT (lần 2), kết luận Liên danh Tân Thanh Bi - Nam Thịnh và Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Quảng Đà EPC (nhà thầu bị loại trước đó vì lý do tương tự) đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Căn cứ đề xuất tài chính, Liên danh Tân Thanh Bi - Nam Thịnh xếp thứ nhất và được phê duyệt trúng thầu với giá 15,368 tỷ đồng, giảm 2,761 tỷ đồng sau đấu thầu.

Chuyên đề