Gói thầu số 05: Mua phân bón hữu cơ - sinh học - vi sinh

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự toán Thực hiện hỗ trợ sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo VietGAP năm 2024

Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại điểm 2.2 thuộc Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu:

Biện pháp kiểm tra và nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng:Có đầy đủ biện pháp kiểm tra và nghiệm thu bàn giao hàng hóa hợp lý, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của Gói thầu (việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng phải được lấy mẫu lô hàng ngẫu nhiên và phải do đơn vị đủ chức năng, quyền hạn theo quy định của Nhà nước về kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng phân bón. Mọi kinh phí về kiểm tra, kiểm nghiệm chất lượng phân bón sẽ do nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm).

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ Báo cáo đánh giá HSDT và văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 18/3/2024 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 26/3/2024, Công ty cổ phần Dầu khí Hồng Hà đã kiến nghị Chủ đầu tư về việc Nhà thầu bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của HSMT.

Nhà thầu cho biết, theo báo cáo đánh giá của Bên mời thầu, Nhà thầu bị loại do mặt hàng phân bón hữu cơ - sinh học - vi sinh mà Nhà thầu chào chưa được Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận lưu hành; đồng thời, thông số kỹ thuật của sản phẩm chưa đáp ứng theo yêu cầu của HSMT.

Nhà thầu cho rằng, liên quan đến chứng nhận chất lượng sản phẩm, Nhà thầu đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu (HSDT) "cam kết mỗi lô hàng trước khi cung ứng ra thị trường đều được phân tích kiểm tra chất lượng sản phẩm tại đơn vị phân tích được Cục Bảo vệ thực vật chỉ định”. Tuy nhiên, Tổ chuyên gia không đánh giá cam kết này, là chưa thỏa đáng.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 29/3/2024, Bên mời thầu có văn bản phúc đáp kiến nghị của Nhà thầu. Theo đó, Bên mời thầu cho biết, khoản 1 Điều 36 Luật Trồng trọt năm 2018 quy định: “Phân bón là hàng hóa kinh doanh có điều kiện và phải được cấp Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam, trừ phân bón hữu cơ được sản xuất để sử dụng không vì mục đích thương mại, phân bón được nhập khẩu quy định tại khoản 2 Điều 44 của Luật này; phân bón được sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước ngoài”. Do vậy, Bên mời thầu một lần nữa khẳng định, việc đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của các loại phân bón do các nhà thầu tham dự chào phải căn cứ vào “quyết định lưu hành sản phẩm của các loại phân bón”. Trường hợp trong HSDT, Công ty CP Dầu khí Hồng Hà đưa ra cam kết chỉ tiêu kỹ thuật loại phân bón do Nhà thầu tham dự là đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật, Bên mời thầu sẽ chấp thuận nếu Công ty thực hiện công bố theo Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01-189:2019/BNNPTNT kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Văn bản số 72/QĐ-TTKN ngày 21/3/2024 của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH MTV Biotech Quế Lâm.

Chuyên đề