Gói thầu số 03: Mua sắm máy tính bảng phục vụ phòng họp không giấy E-cabinet

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Đề án đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý điều hành của thành phố, giai đoạn 2021 - 2025

Bên mời thầu: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại điểm 6.2 Mục 3 Chương III của HSMT yêu cầu:

Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu: Nhà thầu không có trường hợp nào không tiến hành thương thảo hợp đồng khi có thông báo của Bên mời thầu; không có trường hợp nào nhà thầu không ký kết hợp đồng khi có quyết định trúng thầu.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 9/1/2024 của Văn phòng HĐND & UBND huyện Cư Jút, ngày 15/1/2024, Công ty TNHH Công nghệ Thiên Hoàng đã có văn bản kiến nghị Chủ đầu tư về việc Nhà thầu bị đánh giá không đạt ở hạng mục “Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu”.

Trong văn bản kiến nghị, Nhà thầu cho biết, theo Báo cáo đánh giá HSDT, Công ty CP Tư vấn xây dựng Công Bằng (đơn vị tư vấn đánh giá HSDT) đã dựa vào báo cáo đánh giá lần 1 của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hữu Thịnh (Bên mời thầu) tại Gói thầu Mua sắm, trang bị Ipad phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 26/6/2023. Theo đó, Công ty TNHH Công nghệ Thiên Hoàng là nhà thầu xếp hạng thứ nhất nhưng không được lựa chọn trúng thầu vì không tiến hành thương thảo hợp đồng, do đó lựa chọn nhà thầu xếp hạng thứ 2 trúng thầu. Ngày 21/8/2023, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hữu Thịnh đăng tải lần 2 kết quả đánh giá HSDT gói thầu trên, trong đó nêu lý do Công nghệ Thiên Hoàng không trúng thầu là do “thương thảo không thành công”.

Như vậy, Công ty CP Tư vấn xây dựng Công Bằng đã dựa vào kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua sắm máy tính bảng của Văn phòng Huyện ủy Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) ngày 14/6/2022 để đánh giá uy tín nhà thầu. Theo đó, nhà thầu xếp hạng thứ nhất là Công ty TNHH Công nghệ Thiên Hoàng vì lý do khách quan đã không đến tham dự buổi thương thảo hợp đồng ngày 30/5/2022 nên nhà thầu xếp hạng thứ 2 trúng thầu.

Trong quá trình làm rõ HSDT và trong các văn bản kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Công nghệ Thiên Hoàng cho biết, ở 2 gói thầu trên, Nhà thầu đều tiến hành thương thảo hợp đồng với Chủ đầu tư nhưng không thành, do đó Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh dự thầu. Ở Gói thầu Mua sắm, trang bị Ipad phục vụ cho hoạt động của đại biểu HĐND huyện Cư Jút, Bên mời thầu sai sót trong đánh giá HSDT, bị Nhà thầu kiến nghị nên đính chính lại kết quả đánh giá HSDT và cập nhật trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Còn ở Gói thầu Mua sắm máy tính bảng của Văn phòng Huyện ủy Quế Sơn, Nhà thầu đã thương thảo hợp đồng nhưng chưa thống nhất nội dung, Chủ đầu tư hẹn lịch thương thảo tiếp thì Nhà thầu có lý do khách quan không đến được.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Trả lời kiến nghị của Nhà thầu, trong văn bản ngày 18/1/2024, Chủ đầu tư đưa ra các căn cứ dựa trên thông tin đã được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đánh giá uy tín của Nhà thầu và khẳng định Bên mời thầu đã đánh giá theo đúng quy định.

Để làm rõ thêm kiến nghị của Nhà thầu, ngày 29/1/2024, Chủ đầu tư có văn bản gửi Huyện uỷ Quế Sơn xác nhận thông tin đối với nhà thầu Công ty TNHH Công nghệ Thiên Hoàng tại Gói thầu Mua sắm máy tính bảng của Văn phòng Huyện ủy Quế Sơn và được xác nhận “Ngày 30/5/2022, Công ty TNHH Công nghệ Thiên Hoàng (nhà thầu) có đến đối chiếu hồ sơ và thương thảo hợp đồng, tuy nhiên đang trong quá trình kiểm tra đối chiếu hồ sơ, Nhà thầu chủ động ra về và không có lý do, không ký kết các hồ sơ liên quan, do đó Văn phòng Huyện uỷ Quế Sơn kết luận Nhà thầu không đến thương thảo hợp đồng và triển khai các bước tiếp theo về lựa chọn nhà thầu theo quy định.”

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Chủ đầu tư không thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Văn bản số 07/QĐ-VP ngày 8/1/2024 của Văn phòng HĐND & UBND huyện Quế Sơn, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Tin học và Chuyển giao công nghệ CIVIP.

Chuyên đề