Gói thầu: Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2024

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán mua sắm Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2024

Bên mời thầu: Công ty cổ phần Phân đạm và Hoá chất Hà Bắc (Bắc Giang)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tiêu chí 8 (Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), HSMT quy định:

Xếp hạng của Nhà thầu độc lập hoặc Nhà thầu đứng đầu liên danh bảo hiểm (theo đánh giá của tổ chức xếp hạng năng lực tài chính A.M Best hoặc tương đương), mức yêu cầu tối thiểu (đạt) từ B+ trở lên.

Tiêu chí 3a (Mục 3) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, HSMT quy định:

Nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính năm 2021, 2022 và năm 2023 như sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ:

- Số năm không lỗ (trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này) ≥ 2 năm

- Lợi nhuận thuần bình quân của nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu đứng đầu liên danh ≥ 90 tỷ đồng.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Kiến nghị lần 1:

HSMT không yêu cầu về xếp hạng của nhà thầu theo đánh giá của tổ chức xếp hạng năng lực tài chính A.M Best hoặc tương đương.

Theo Thông báo về Hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 8/12/2022, việc gói thầu đưa tiêu chí về Xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức tài chính quốc tế bao gồm A.M.Best hoặc Standard and Poor’s hoặc Moody’s hoặc Fitch là hành vi hạn chế cạnh tranh đối với các gói thầu bảo hiểm.

Đối với quy định lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, Nhà thầu cho biết Thông tư số 232/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (gọi tắt là Thông tư 232) quy định các chỉ tiêu:

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm - Mã số 19

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản - Mã số 22

Lợi nhuận hoạt động tài chính - Mã số 25

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Mã số 30

Lợi nhuận khác hay thu nhập từ hoạt động khác - Mã số 40

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Mã số 50

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp - Mã số 60

Nhà thầu thực hiện Biểu mẫu báo cáo tài chính theo mẫu B02 - DNPNT ban hành kèm theo Thông tư số 232/2012/TT-BTC không trình bày chỉ tiêu “Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ” như quy định tại E-HSMT nêu trên.

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu giải thích công thức tính cụ thể của tiêu chí trên.

Kiến nghị lần 2:

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu đưa ra cơ sở pháp lý của việc sử dụng tiêu chí “Xếp hạng của nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu đứng đầu liên danh bảo hiểm (theo đánh giá của tổ chức xếp hạng năng lực tài chính A.M Best hoặc tương đương) từ B+ trở lên".

Nhà thầu cho rằng Bên mời thầu giải thích sử dụng tiêu chí trên nhằm “lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, tiềm lực kinh tế và uy tín thực hiện gói thầu” là không thỏa đáng. Theo thống kê, hiện chỉ có 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trên thị trường đã thực hiện xếp hạng quốc tế. Với điều kiện này, khoảng 25 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác được đánh giá năng lực tài chính tốt theo tiêu chuẩn, quy định của Nhà nước vẫn bị loại.

Mặt khác, theo thông báo của Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia về Hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn đăng tải ngày 8/12/2022 trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn như nhà cung cấp bảo hiểm đạt được xếp hạng tài chính ở mức an toàn bởi một trong các tổ chức xếp hạng quốc tế như A.M Best, Standard & Poor's, Moody's, Fitch.

Về cách tính Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ mà Bên mời thầu đưa ra trong văn bản trả lời:

“Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ = Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm - chi phí quản lý doanh nghiệp”

Nhà thầu cho biết Bên mời thầu áp dụng cách tính theo Thông tư số 195/2014/TT-BTC về hướng dẫn đánh giá xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, Nhà thầu khẳng định Thông tư số 195/2014/TT-BTC cũng như Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BTC của 02 Thông tư số 195/2014/TT-BTC và Thông tư số 89/2020/TT-BTC đều không quy định cách tính chỉ tiêu Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm như HSMT đưa ra.

Căn cứ Điều 63 Luật Kinh doanh bảo hiểm, nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: a) Kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm; b) Quản lý các quỹ và đầu tư vốn từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm; c) Cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; d) Hoạt động khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Như vậy, lợi nhuận hay kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm phải là lợi nhuận của tất cả các hoạt động nêu trên theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Điều 52 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP cũng đã quy định rõ: “Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí”.

Như vậy, tổng doanh thu và tổng chi phí được pháp luật quy định phải bao hàm tổng doanh thu và tổng chi phí đến từ tất cả các hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm chứ không hề quy định cách tính lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm như Bên mời thầu đang quy định trong HSMT.

Nhà thầu kiến nghị Bên mời thầu loại bỏ tiêu chí đánh giá nêu trên và thay thế bằng tiêu chí Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Mã số 30 trong Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Về Tiêu chí 8 thuộc Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, Bên mời thầu cho biết: Là Công ty có vốn nhà nước, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hóa chất (sản xuất NH3 và Urê...), khả năng xảy ra sự cố cháy, nổ và các rủi ro khác rất cao, đồng thời tài sản cần mua bảo hiểm của Công ty có giá trị lớn. Vì vậy, HSMT đưa tiêu chí này nhằm lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ có đầy đủ các điều kiện pháp lý, năng lực, có tiềm lực kinh tế và uy tín thực hiện Gói thầu.

Với những lý do nêu trên và để đảm bảo quyền lợi của Bên mua bảo hiểm, Bên mời thầu giữ nguyên yêu cầu như trong HSMT đã ban hành.

Về Tiêu chí 3a thuộc Mục 3.Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật, Bên mời thầu giải thích công thức tính toán cụ thể cho tiêu chí này như sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ = Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ

Ngày 13/5/2024, Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc đã phê duyệt điều chỉnh HSMT Gói thầu Bảo hiểm cháy, nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2024, đồng thời ra văn bản trả lời, giải quyết các kiến nghị của nhà thầu, nội dung như sau:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (Tiêu chí 3a thuộc Mục 3.Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật) được sửa đổi: Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30 trong Báo cáo tài chính).

Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tiêu chí 3b thuộc Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật) được sửa đổi: Tỷ lệ biên khả năng thanh toán (Biên khả năng thanh toán/Biên khả năng thanh toán tối thiểu) ≥ 1 tại thời điểm 31/12/2023. Trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này.

Xếp hạng của Nhà thầu độc lập hoặc Nhà thầu đứng đầu liên danh bảo hiểm Tiêu chí 8 thuộc Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật): Bỏ tiêu chí này khỏi HSMT.

Chuyên đề